论清代怀庆府地区的真武信仰与朝顶进香——以碑刻资料为中心

道家微信公众号

摘 要:根据田野调查中发现的大量清代及民国时期怀庆府地区修建祖师庙以及朝顶进香的碑刻,结合相关文献资料,指出清代怀庆府地区的真武大帝(当地称祖师爷)信众涉及各个阶层,包括官员、生员、贡生、普通民众等;信众遍布各个村落。在频繁的朝顶进香现象背后,河南修武是真武信仰的地方中心、明清以来盛行的朝顶进香的风俗和明清时期怀庆府经济的繁荣都是推动当地民众不远千里,虔诚登金顶进香的原因。

主题词:清代; 怀庆府; 真武信仰; 朝顶进香; 碑刻资料;

作者简介: 唐霞,民俗学硕士,焦作师范高等专科学校覃怀文化研究中心讲师

On the Zhenwu Faith in the Huaiqing Prefecture Area in the Qing Dynasty——Centered on the Inscriptions

Tang Xia

真武是道教尊奉的大神之一,学界对于真武信仰的关注始自20世纪40年代,随着民俗学运动的兴起,以顾颉刚先生为代表的学人开始关注到“北帝”以及妙峰山的进香活动。20世纪80年代后,对于真武信仰的研究逐步增多,研究者主要集中于真武崇拜的起源、发展,宋元明皇室对于真武的崇信以及真武经典、科仪等;而对于特定区域社会中真武信仰的状况关注较少。怀庆府为古代府,府治河内县(今河南沁阳市),清辖8县,范围为今河南省焦作市、济源市和新乡市的原阳县所辖地域。(1)此域真武信仰盛行,当地称真武为祖师爷,各地多建祖师庙供奉真武大帝,广大乡村庙宇中遗存了大量清代及民国时期的碑刻,记载当地信众踊跃捐资修建祖师庙并定时前往武当山朝金顶的情况,更难得的是碑刻还详细记载了历次朝顶的时间、路线和参加人员等。本文依据碑刻资料,对于清代怀庆府地区的真武信仰和朝顶进香的状况、特点、原因等进行探析,以期对于明清时期的真武信仰研究有所裨益。

论清代怀庆府地区的真武信仰与朝顶进香——以碑刻资料为中心
玄天上帝

一、清代怀庆府地区的真武信仰

(一)真武信仰的历史源流

真武,古称玄武,道教尊奉其为北极真武玄天上帝,民间俗称真武大帝、玄天大帝、北帝、玄帝、元帝等。真武的来源和演变颇为复杂,学界众说纷纭,但是考其渊源应当和人类早期的动物崇拜和星辰崇拜有关。战国以来,玄武作为“四象”之一逐渐被人们所重视和崇尚。秦汉时期,“四象”与春、夏、秋、冬4季,青、白、赤、黑4色相配,并结合阴阳五行学说形成一个非常庞杂的思想体系,而且这一思想体系开始被人们普遍接受。在这一体系和民间信仰中,玄武对应北方、水位、黑色、颛顼、玄冥等,许多关于玄武起源的讨论都与这一体系有关,世人也视玄武为二十八星宿中的北方星神,也是水神,其象征的动物为龟和蛇。

道教产生后,玄武随着“四象”崇拜进入道教神系,在道教早期的文献中,玄武原来仅仅是老子身边随侍的动物,经过历代神话传说而演变成为一个由人修炼得道升天,地位显赫的北方大神。可见玄武源于原始的星辰崇拜,并由原始的星辰崇拜发展为动物崇拜,即由最初的星辰神,到动物神,至宋代被改造为人格神。宋太祖因避宋先祖赵玄朗的讳,改玄武为真武。宋真宗封真武为灵应真君之后,真武神格逐渐提高,成为官方和民间极为尊崇的道教大神,也开始出现了玄武人格化画像。至明代,真武信仰达到鼎盛,统治者大力推崇真武帝,上行下效,真武信仰遍及全国。清初定礼制,凡祭祀分为大祀、中祀和群祀,真武神属于群祀对象。(2)总体而言,真武在清代官方的地位有所下降,但是清康熙曾派专员赴武当山代祀真武,真武信仰在民间的影响仍十分广泛。

早在宋代,河南地区就有信仰真武的记载。清以后,虽然真武在官方祀典中的地位逐渐下降,但是在民间,尤其是两广、台湾、河南、河北、山西、云南等地真武信仰仍有着极大的影响力。(3)

(二)豫西北地区祖师庙的分布

近年来,笔者在跟随焦作师专覃怀文化研究中心进行田野调查的过程中,发现以修武等地为代表的豫西北地区(清代怀庆府)多建有祖师庙,供奉真武大帝,当地称“祖师爷”。笔者根据调查结果对豫西北地区的祖师庙(包括遗址)进行统计,详见表1。

表1 怀庆府地区祖师庙一览表

论清代怀庆府地区的真武信仰与朝顶进香——以碑刻资料为中心

从表1可见,豫西北地区祖师庙广泛分布于修武县、山阳区、马村区及博爱县、武陟县、孟州市等地。另据道光二十年《修武县志》所载“云台寺,在县北八十里茱萸峰上,即云台山之西北峰,祀真武”。“元帝庙,小文案、东版桥、承恩镇、习村有之。”“小北掌、葡萄峪皆层峦叠嶂,南下为喜尖峰……在后窑北,由东孤山北行,山势突兀,高出群岭,上有二祠,一祀元武,一祀伏魔大士。东麓有朝阳宫,其下院也。”(4)可见清朝末年,修武云台山茱萸峰的云台寺即崇祀真武,在修武诸多村落中还建有元帝庙。除了修武之外,温县、孟县(现称孟州市)、济源等地亦有崇祀真武的记载,如乾隆二十四年《温县志》(卷8·祠祀)“元帝阁,在北城上,国朝康熙五十八年知县孙眉创建,培邑风脉”。(5)梅莉女士在其著作《明清时期的真武信仰与武当山朝顶进香》中也指出“济源市的祖师石像,又称为披发祖师石像,即真武大帝;孟县祖师庙,现存玄帝殿一座”。(6)

寺庙作为一种文化景观,是宗教信仰的物化表现形式,它不仅仅是一种建筑,更是观念和意识形态的象征,从某种意义上讲寺庙的多少可以在一定程度上反映一个地区信众的多少和信仰的盛衰。从豫西北当地现存的祖师庙及遗址和相关文献记载可以看出,清代怀庆府民众多称真武为祖师,亦称元帝、玄帝,祖师庙的修建是比较普遍的,从庙宇林立的情况可知清代怀庆府的真武信仰是十分盛行的。

(三)碑刻文献中所载祖师庙的修建情况

在田野调查中,笔者发现当地祖师庙中保存有大量清代及民国时期的相关碑刻,碑刻多是记载祖师庙的捐资修建、及信众在会首组织下赴武当朝金顶的情况。笔者对这些碑刻进行了分类整理,其中记载祖师庙修建的碑刻有17通(见表2),最早的是现存于修武县五里源乡磨台营村祖师庙正殿墙上的明崇祯五年(1632)的《祖师庙记》,最晚的是修武小位村民国三十年(1941)的《祖师庙增修佛龛□路碑》,详见表2。

表2 怀庆府地区祖师庙修建碑刻一览表

论清代怀庆府地区的真武信仰与朝顶进香——以碑刻资料为中心

论清代怀庆府地区的真武信仰与朝顶进香——以碑刻资料为中心

结合表2及碑刻的内容,我们发现清至民国时期,怀庆府地区的真武信仰呈现以下特点:

第一,社会各阶层广泛参与。从已经发现的各个祖师庙的捐资碑来看,信仰真武大帝(当地人称祖师爷)除了普通民众外,还包括官员、生员、贡生、地方人士等。

据修武磨台营村康熙二十年(1681)碑刻《祖师庙记》记载:“修武县正堂宋师祁施银一两,枣强县宋门何氏施银□□。”据《修武县志》载:“宋师祁,直隶枣强人,进士,(康熙)十二年任。为政宽平而驭吏甚严,猾胥敛手。建平政桥,易木以石,民甚便之。”(7)从《修武县志》的记载可知,宋师祁为直隶枣强县人,字中良,康熙丁未进士。康熙十二年(1673)宋师祁任修武知县,康熙十九年(1680)升授云南同化同知。此碑为康熙二十年(1681)立,疑为宋师祁离任之时曾到祖师庙祭拜,并和夫人为庙施以银两。

在修建祖师庙的过程中,除了官员之外,其余乡绅民众也积极参与。修武城关北祖师庙清康熙二十二年(1683)《重修祖师庙拜殿补修大殿》碑,碑文详细述及康熙七年(1668),官绅民众重修祖师庙拜殿及补修大殿东山墙的募化钱数及花费项目与具体钱数,并述及康熙二十二年(1683),南顶会施银13两2钱买地12亩,所买之地之皇粮由生员、贡生秦熙、鲁调元等摊出。从碑文中可知,康熙二十二年(1683)重修祖师庙拜殿及补修大殿等事涉及众多人群,有官员、生员、贡生、地方人士及一般信众等社会群体。社会各阶层的广泛参与充分说明清代怀庆府一带真武崇拜的普遍性。

第二,信众遍布各个村落。清代怀庆府真武信仰达到鼎盛,信众来自各个阶层,遍及各个村落,从表1我们不难发现清代怀庆府各个村落祖师庙林立,碑刻也记载了即使村小人贫也要竭尽全力修建祖师庙的情况,如修武庞屯村清宣统三年(1911)《重修祖师庙碑记序》载:

闻之莫为之前,虽美不彰,莫为之后,起衰□任。邑东十一里南半路,徐家屯村东旧有祖师庙一所、拜殿三间,亦不知□自何□,/创自何人,由来久矣。奈沁水屡决,神像剝落,栋宇槯崩。前数十年尚有主持照顾,不至大坏。自光绪三年以来,村小人贫,无人□□/,而地亩尽成荒芜,式若无主,残败之状令人触目伤心。幸□有遗田三十余亩,犹可为修□兴盛之□,且光绪六、七年间,祖师/显圣,四方乞子□病者,有求必应。是以村人王玉魁等,善心感发,不忘人□,遂提倡此事,布告同人,□內地亩或迁亩数以□□界,或□/人以收籽粒。积之数年积有馀,无□□率作兴事也。然仅此犹不足供修葺之资,又纠合邻村□士,各□资财,共襄此举。于是鸠工庀材,/数年□,工程告竣,庙貌改观,此虽会首王玉魁等之力,而同人费□之功亦不可□也。□□余作序以记其事,余□不文而义,又不容辞□,□□数□/记其事,勒诸贞瑉以示来世云。/

碑文述及徐屯祖师庙不知创于何时,然至光绪三年(1877)以来,屡经沁水之患,庙宇凋残,栋宇槯崩,神像剥落,令人心伤。从光绪六、七年,村人王玉魁意欲修缮,经过数年修葺之资仍不足,最终在邻村信士的帮助下,直到清末宣统三年(1911)才得以修葺完整,使之庙貌改观,几十年间矢志不渝,信仰虔诚可见一斑。

在修建祖师庙的过程中,不仅本村民众竭尽全力,其他村社的民众也积极参与,并不因为不是自己村子而袖手旁观。修武小位村祖师庙民国二十八年(1939)《金顶圣会》碑记载“神尊莫尊于玉帝,英灵莫若于祖师”,“他神季世遭摩,奈祖师临大劫而安”。百姓相信武当金顶能“默佑信士逢凶化吉,遇灾转祥”,于是“绅民奔走跋涉,踰山越岭不违千里而拜谒”。为了创修拜殿,李村、小位村、郇封、万箱铺、羊二庄、徐二营、武陟高庙、孟村、常村、武陟蒯村、武陟谢旗营、杨堂、军庄、裕国庄、获嘉宣阳驿、西张巨、安仪、南关、小官庄、吴庄、东永安、范庄、刺狐寺、葛庄、大文案、社官丰、王母泉、李吴巷、小文案、获嘉黄堤、孙吴巷、王官庄、小营、辉县何庄、李村等35个村社的民众参与捐资,涉及武陟、获嘉、辉县3县,足可见当地真武信仰之盛和小位村祖师庙在当地广泛的影响力。

二、清代怀庆府地区的朝顶进香

所谓“朝顶进香”是指道教、佛教信徒到名山大寺去朝拜神灵、焚香致敬,民间有时又称为“朝香”“朝山”“朝顶”,与在家中和村落庙宇中烧香祭祀不同,朝顶进香强调经过长途跋涉,到神灵修仙成道的圣地名山的庙宇中祭拜神灵,类似于西方宗教中广泛存在的“朝圣”现象。根据韩书瑞和于君方的推测,中国大规模的朝山进香大概是在公元8世纪至12世纪随着本土宗教思想与佛教信仰的互动交融而发展起来的。明清以来,朝山进香已成为一种比较常见的现象,各地大大小小的山岭(如泰山、五台山、峨眉山、普陀山、九华山、武当山、妙峰山等等)在这一时期成为人们进香的目的地和朝拜的对象。如清末《燕京岁时记》就记载妙峰山每年四月朝顶进香的盛况,“每届四月,自初一日开庙半月,香火极盛。……自始迄终,继昼以夜,人无停趾,香无断烟。奇观哉!……以各路之人计之,共约有数十万。以金钱计之,亦约有数十万。香火之盛,实可甲于天下矣”。(8)

武当山是中国的道教名山,武当道教的发祥地。由于其所处的地理位置和清幽的自然环境,很早就成为华中地区的“神仙窟宅”、道教的圣地之一。南宋,玄武信仰和玄武修道武当山的传说已深入民心。至明代,明成祖把真武神作为明皇室的特殊保护神而大加崇奉,在真武神的本山武当山大修宫观,明成祖之后的历代皇帝对武当宫观多有增修,武当山被称为“皇室家庙”,成为道教福地、神仙居所、全国真武信仰中心,从古至今,武当山作为道教圣地香火鼎盛,前来朝山祈福的香客络绎不绝。

清代怀庆府地区赴武当山朝顶十分盛行,杨立志先生在《武当进香习俗地理分布刍议》中曾提到武当山“太子坡有清乾隆五年(1744)《建醮碑记》记载了河南怀庆府原武县王林镇人氏(共29人),三次到武当进香的情况。太子坡功德碑中记载了河南南阳,邓州,唐县,孟津,武陟,裕州,河内,尉氏,汝阳,光州等地信士进香捐资情况。”(9)笔者对散落于豫西北当地的朝顶碑刻进行统计整理,共计有朝顶碑刻28通。最早的朝顶碑刻是位于修武县城北关祖师庙清康熙年间《朝顶碑记》,最晚的是民国二十四年(1935)《朝顶演戏碑记》,具体见表3。

 

表3 怀庆府地区赴武当山朝顶碑刻一览表论清代怀庆府地区的真武信仰与朝顶进香——以碑刻资料为中心

论清代怀庆府地区的真武信仰与朝顶进香——以碑刻资料为中心

表3中众多的不同时期的朝顶碑刻充分说明清代怀庆府地区赴武当山朝顶之俗盛行,而且通过仔细研读碑文内容,我们发现碑文中关于赴武当朝金顶的时间、朝顶途中的管理以及路线都有清晰的记载。

当地赴武当朝金顶是3年一朝顶,多在春节过后,以正月为限。如修武城北关祖师庙的民国二十一年(1932)《朝神演戏碑记》载:“北关祖师庙內,金顶圣会规定,三年赴湖北武当山,朝神进香。”“朝顶三年一次,以正月为限。”该庙中清乾隆四十六年(1781)《朝顶碑记》也记载:“领会会首王先治,同会六十八人,于乾隆四十/四年接笼,至四十六年择正月十八日,朝恭/金顶,瞻谒进香。旋里满散,献戏酬神,修醮祈福。”

除了3年一朝,也有4年一朝的。如现存待王玄帝行宫旧址的清宣统四年(1912)《十三次朝顶碑记》载“本镇东门内有玄帝行宫,规模宏敞,殿宇峥嵘,四方向善人等公立金顶圣会,每逢四年朝金顶而谒玄帝焉,不惮跋涉,顿忘险阻。”表3中第22号碑清宣统四年(1912)《十三次朝顶碑记》和第24号碑洪宪元年(1916)《十四次朝顶碑记》均位于待王玄帝行宫,且碑文上分别写明是13次和14次,从两碑的时间来看,当是4年一朝无疑,也佐证了碑文记载。

由于朝顶路途遥远,加之参与人员众多,因此在朝顶途中也有详细的规定。修武城北关祖师庙民国二十一年(1932)《朝神演戏碑记》载:

朝顶司会者,当具贴设宴择起行,不许分路。/朝顶遇河,如遇路上不便,不能朝顶,即在路上公举新司会首,一切事务交新会首。/朝顶香帑,三路卅车,化费均属中备。/朝顶在会均许相让,不许爭噪,败坏名誉。/朝顶一路歇宿,当居处不许妄动。/至顶拜神理当整齐,不许游戏、间观。/会人下顶,遇,方可分路便行。/在会之人如遇违犯规章,□前共同议罚。/接此会者不许自备金钱,以力会事。/

碑文详细记载了朝金顶各项规章约定。依照朝顶章程,3年一次,以正月为限。朝顶章程对司会人员职责及朝顶过程中的举止及行为也有明确要求,如“具贴设宴择起行”,“朝顶在会均许相让,不许争噪,败坏名誉”,“朝顶一路歇宿,当居处不许妄动”,“至顶拜神理当整齐,不许游戏、间观”等。

除了朝顶的时间和各项规章约定之外,恩村祖师庙清光绪十四年(1888)《金顶会碑记》和清光绪二十三年(1897)《金顶演戏酬神碑记》还详细记载了朝顶的路线,包括所经过的村镇。路引中两个朝顶起点分别是待王镇和恩村镇,出发后所经过各个村镇之间的距离都有详细记载,共计1380里。路线大致是从恩村出发,经过怀庆府、崇义村、乾沟桥、孟县白坡口、河南府、洛邑关爷冢、龙门万佛山、白沙镇、伊阳县、鲁山县、南召县、南阳府、邓州、均州,最后至金顶;返回时下金顶至均州,再经老河口、光华县、邓州、南阳府、裕州、旧县、叶县、襄城县、新郑县、郑州等,最后返回。碑文中所记载的府、县、村镇中除了府的名称有较大改变外,各个村镇的名称大多沿用至今。

可见怀庆府地区朝顶多3年一次,也有4年一朝的。朝顶在开春进行,往返一月有余,回来多唱戏酬神并勒石为志,可以说在很多村社有组织的朝山进香已成为传承既久的习俗。

三、赴武当朝顶进香之俗盛行原因分析

通过以碑刻资料为中心的分析,我们发现,清至民国时期,怀庆府一代以修武地区为代表赴武当山朝顶的风俗非常盛行。究其原因,首当其冲的自然是民众对于真武大帝的信仰,“求子得子,求孙得孙,疗病病愈,祈寿增寿”(待王玄帝行宫清光绪十三年(1887)《六朝金顶碑记》);“玄帝之英灵光昭著于人间,耶敢不斋戒沐浴,竭诚以祀,致敬以享耶”(引自待王玄帝行宫洪宪元年(1916)《十四次朝顶碑记》)。在民众的信仰世界中,玄武大帝不仅仅是一位北方战神,更是一位有求必应的神灵。怀庆府当地赴武当朝顶进香之俗盛行除了信仰的推动之外,笔者不揣浅陋,认为还有以下几点原因:

其一,修武作为河南真武信仰的一个地方中心,带动了整个怀庆府地区。

河南地区的真武信仰非常盛行,“鄂豫等地信道奉神群众到武当朝拜玄帝的进香风俗,宋代文献已有记载。”(10)明清时期河南地区更有众多的朝顶进香的记载,许多研究真武信仰和武当山道教文化的著作和论文都关注到了河南,梅莉更是指出修武是真武信仰在河南的一个地方中心。

关于民间信仰的区域中心问题的研究和关注者不多,梅莉在她的博士论文《明清时期的真武信仰与武当山朝山进香》中指出,美籍学者于君方在《宝卷文学中的观音与民间信仰》中提出凡是全国性的神祇均有区域中心。梅莉认为这一结论相当精辟,并将这一观点运用于真武信仰的研究,她指出村、镇、县的真武庙是初级信仰中心,其次是地方中心,吸引的朝香者有一府或数府,再次是区域中心,吸引朝香者的范围达一省或数省。具体到河南而言,真武信仰的地方中心主要有裕州(即今方城)小武当山、祥符县(即今河南开封)的大道宫、辉县(即今县)小北顶、修武(即今县)小北顶。(11)

笔者赞同修武是河南真武信仰的一个地方中心。从田野调查中收集到的碑刻可以佐证这一观点。首先怀庆府主要辖地是豫西北地区,这一地区位于黄河以北,太行山以南,是卫河发源地之一,沁河穿境而过,历史上道教信仰在此地比较流行。(12)当地的真武信仰在修武表现得非常典型,从上文表1-表3我们就不难发现大多数祖师庙遗迹及祖师庙修建碑和朝顶碑都集中在修武地区。大量的碑刻记载了清代直到民国时期当地信众捐资修建祖师庙以及历年赴武当朝顶的情况,丰富的碑刻资料及祖师庙建筑可以佐证梅莉女士的观点。

其次调查中发现一些碑刻记载了因为战乱、交通等原因不能朝顶,可以到云台山朝北顶,如待王玄帝行宫《九次朝顶碑记》中载“……春初金复将南谒□□□□铜宫金像前已拜谒云台顶之夹山行宫”。对于普通百姓而言,长途跋涉、耗费月余时间赴武当朝金顶并非人人可以做到,因此修武小北顶成为信众的另一选择。

再者在修武云台山我们现在虽然没能看到相关的碑刻,但是据乾隆《新修怀庆府志》记载,云台寺位于修武县北太行山北峰茱萸峰,又称元帝庙,每年“值正、二月香火既开,男妇缤纷,车马络绎”。(13)因为庙距修武县城有80余里,香客需要提前一日入山,为了专门接待和安排香客食宿,还专门在山下创建了真庆宫(14),可见当时赴云台山顶进香的盛况。

综合分析,笔者认为修武应当是清代真武信仰在河南的一个地方中心,其推动和影响了整个怀庆府地区,怀庆府朝顶之风盛行自然亦在情理之中。

其二,明清以来盛行的朝顶进香风俗的影响。

明清以来,朝山进香已成为一种比较常见的现象,人们世世代代在特定的时间前往特定的地点去朝拜特定的神灵。明代皇帝贵族公开提倡朝拜武当玄天上帝的进香活动,为了方便进香群众朝廷非常重视朝山神路的修建,遇溪涧架设桥梁,陡险处安置危栏铁链。可以说明武当山香火极盛,明弘治三年(1493)以后的武当山宫观维修经费全由香钱支付,到明嘉靖二年(1523)以后,武当山所有的官吏(太监府、藩臣府、千户所、八宫道官衙门、道士、军匠等)的俸禄、俸粮也由香钱中支出。清代武当山虽然失去了“皇室家庙”的地位,但是在整个清朝统治期间,康熙帝曾两次派遣官员到武当山祭祀玄天上帝,并5次赐御匾,在康熙四十二年(1703)还下旨修缮河南内乡至武当金顶的神路;乾隆帝免除了武当山的朝山香税;道光帝也手书“生天立地”“法开元武”的匾额赐武当太和宫。可以说统治者的提倡成为鼓励各地民众来武当进香的重要原因,加之武当山宫观规模宏大、植被丰富、景色宜人,自然能吸引众多香客。

据修武小位村民国三十年(1941)《创修祖师庙缘起碑记》载:“吾束髪受书,即闻金顶祖师声威赫濯,护法灵官英灵丕著,每年春秋朝顶进香者,绎络不绝,山上下住持数百人均赖香赀为生活。呜呼!盛哉!”“吾乡旧有金顶会,每年正月抄(携)同人出发朝山进香。蒙即参加斯会,/以事变未果。”碑文记述了修武小位村创修祖师庙的前因后果及其过程。碑记的撰著者为修武人、清代廪膳生员薛荣卿,自幼年即闻金顶祖师声威、每年春秋朝顶进香者绎络不绝、山上下住持数百人均赖香赀为生活等等盛景,甚为感慨,继而记载:故里旧有金顶会,且每年正月同人出发朝山进香。

乾隆初年,河南按察使沈起元就在一份奏折中批评道:“而民间尚有不自务本,不肯惜费,如越省进香一事,诚豫省之陋习,而亦直隶、山东、山西、陕西等省之通弊也。”因为虽然都是对神灵的祭祀和膜拜行为,但与在家烧香拜神相比,朝山进香人力、财力花费较高,这也是传统中国很多官员和儒家精英视朝山进香为“陋俗”的重要原因。从奏折中我们不难想象在全国范围内朝顶进香之盛,怀庆府当地民众自然深受影响。

其三,明清时期怀庆府经济发展的推动。

朝顶进香路途遥远,食宿、路费、修醮、献戏等均有花费,除了会首等有一定经济实力的人员捐献之外,朝顶进香的会众均需承担一定的费用。修武县城北关祖师庙清乾隆四十一年(1776)《朝顶碑记》载:

共积会钱四十六千六百七十三文,共使费钱四十一千一百三十文,……/俱施于本庙兴工满散,买菜使钱五百二十三文/。

清乾隆四十六年(1781年)《朝顶碑记》:

共收会钱肆拾□零捌百□文,□□□费□□□□,献戏、满散杂项,使费钱肆拾肆仟贰百捌拾文外,/会首捐钱肆仟贰百……/清乾隆五十五年(1790年)《金顶圣会碑记》:

共收钱四十九千七百二十文,……/馀使□钱三千五百零……

清乾隆五十九年(1794)《朝顶碑记》

共□会钱八十二千八百一十八文,笼四会使费钱□拾肆千一百九十文,/朝山路费、遇河、修醮、满散、杂费等项共使钱,五十八千三百三十二文。/

在清代,河南怀庆府地区是中原经济发展的重要地区以及人口最为稠密的地区之一。由于当地拥有便利的水陆交通条件、丰富的物产资源,加之和山西有着紧密的地域整合关系,深受晋商的影响,因此当地怀庆商人充分依托药材、粮食、棉花等资源,商业足迹遍布大江南北,商品经济发展迅速。怀庆府地区的农业作物种类繁多,为河南粮食的高产之地,四大怀药、竹子等种植也有相当规模,可以说怀庆府在清朝是全省乃至全国的经济发达地区。(15)一个地区朝顶进香盛行除了信仰的支撑和风俗的影响外,与当地经济的发展也是密不可分的。从碑文记载来看,历次参与朝顶的人数多者80余人,少则60余人,往返一月有余,加之献戏等费用,没有一定的经济支撑很难长期坚持,因此怀庆府明清时期经济富庶也是当地朝顶进香之俗长盛不衰的重要原因。

总之,豫西北当地现在仍保留着大量清代及民国时期修建祖师庙以及朝顶进香的碑刻,通过分析碑刻内容,结合相关文献资料,我们发现清代怀庆府地区的真武信仰非常兴盛,信众遍布各个村社,涉及各个社会阶层。与虔诚的真武信仰密切联系的是当地的赴武当朝顶进香的风俗,这一现象与河南修武是真武信仰的地方中心、明清以来盛行朝顶进香和明清时期怀庆府经济的发展都密不可分,这是推动当地民众不远千里,虔诚登金顶进香的原因。

注释

1焦作市地方史志编纂委员会,沁阳市地方史志编纂委员会编纂:[乾隆]《怀庆府志》,清乾隆五十四年(1789)点校本,第1-5页。

2赵尔巽编纂:《清史稿》卷82《礼一》,北京:中华书局,1976年,第10册第2485-2486页。

3(6)梅莉著:《明清时期的真武信仰与武当山朝山进香》,武汉:湖北长江出版集团/湖北人民出版社,2006年,第25、83页。

4[清]冯继照编纂:[道光]《修武县志》,道光二十年刻本,卷6·祠祀志·寺观附。

5[清]王其华编纂:[乾隆]《温县志》,乾隆二十四年刻本,卷8·祠祀。

6同注(4),卷7·秩官考。

7富察敦崇著:《燕京岁时记》,北京:北京出版社,1961年,第59-60页。

8杨立志著:《武当进香习俗地理分布刍议》,《湖北大学学报》2005年第11期,第17页。

9王光德、杨立志著:《武当道教史略》,北京:中国地图出版社,2006年,第94页。

10同注(4),第145页。

11焦作市文物工作队编:《焦作文博考古与研究》,郑州:中州古籍出版社,2008年,第343页。

12[清]唐侍陛编纂:《新修怀庆府志》,乾隆五十四年刻本,卷5·建置志·祠庙。

13同注(4),卷6·祠祀志·寺观。

14程峰、任琴著:《清代怀庆府的农业经济》,《焦作大学学报》2014年第4期,第74页。

作者:唐霞,本文章已出版认证,禁止任何形式的改编抄袭,违者追究法律责任。非授权禁止转载!

免责声明:本文观点和立场不代表道学家网站的观点和立场。

(1)
上一篇 2020年1月14日 上午12:00
下一篇 2020年1月14日 上午12:32

相关推荐